تور نمایشگاهی

تور نمایشگاه جیتکس دبی ( Gitex 2015)

تور نمایشگاه جیتکس دبی

نمایشگاه جیتکس دبی ( Gitex 2015)

نمایشگاه جیتکس دبی ( Gitex 2015)

تور نمایشگاه هوائی دبی (Air Show 2015)

Air Show Dubai 2015

نمایشگاه هوائی دبی(Air Show 2015)

نمایشگاه هوایی دبی

تور نمایشگاه ساختمان دبی (Big 5 - 2015)

big 5 dubai 2015

نمایشگاه ساختمان دبی (Big 5 - 2015)

big 5 dubai 2015

نمایشگاه تجهیزات پزشکی